Kwaliteit


Kwaliteit

De overheid heeft de basiskwaliteit voor de branche Kinderopvang in de wet vastgelegd. De branche Kinderopvang heeft deze basiskwaliteit zelf uitgewerkt in het convenant kwaliteit. BSO IJsselstein houdt zich als vanzelfsprekend aan dit convenant. De tekst van het convenant kwaliteit kinderopvang en aanverwante documenten vindt u hier.

Kwaliteit omvat echter meer dan alleen de kwaliteitsregels over bijvoorbeeld groepsgrootte en minimaal vloeroppervlakte per kind, zoals deze in het convenant zijn vastgelegd. Kwaliteit gaat veel verder en grijpt in op alle onderdelen van de organisatie.
BSO IJsselstein stelt zich tot doel om de kwaliteit op een zo breed mogelijk gebied continu te blijven verbeteren. Hierbij richten we ons op de normen die binnen de Kinderopvang leidraad zijn om tot certificering te komen. Certificering houdt in dat je als organisatie een kwaliteitscertificaat krijgt, omdat je alle werkzaamheden binnen de organisatie volgens de geldende normen beschreven hebt en ook uitvoert. BSO IJsselstein ziet certificering niet als doel op zich, maar streeft ernaar om de kwaliteit binnen de organisatie zoveel mogelijk op deze normen te baseren. Sinds september 2009 is BSO IJsselstein gecertificeerd volgens de HKZ-normering en ISO 9001 voor alle locaties voor naschoolse opvang.

Toezicht op kwaliteit

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de GGD als toezichthouder in. De GGD voert jaarlijks inspectiebezoeken uit en doet hiervan verslag in een inspectierapport. Door een jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie uit te voeren, brengen we in kaart wat de risico's zijn, hoe we deze kunnen verhelpen en voorkomen, om zo een goede gezondheid en veiligheid van de werknemers en kinderen te kunnen waarborgen.
De actuele rapporten vindt u hiernaast. Eventueel kunt u de rapporten ook vinden in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. U kunt hier zoeken op BSO organisaties in IJsselstein of het registratienummer van uw locatie invoeren. Deze is terug te vinden op onze website bij de betreffende locatie

Klachten

Natuurlijk doet BSO IJsselstein er alles aan om klachten te voorkomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Ook potentiële verbeterpunten vernemen wij graag.

Een klacht indienen bij BSO IJsselstein

BSO IJsselstein beschikt over een procedure klachten en meldingen; deze kunt u hiernaast downloaden. Wij stellen het op prijs als u klachten over de opvang doorgeeft aan de vaste pedagogisch medewerker van uw kind. Voor klachten van administratieve of andere aard kunt u contact opnemen met één van onze administratief medewerkers.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kunt u de directeur of de raad van toezicht van BSO IJsselstein benaderen. We gaan ervan uit, dat we met elkaar tot een oplossing kunnen komen.

Externe Geschillencommissie

U kunt zich na het indienen van een klacht bij BSO IJsselstein (indien deze niet naar tevredenheid is afgehandeld) wenden tot de Geschillencommissie

Heeft u als sollicitant een klacht, dan kunt u zich (nadat u de klacht aan BSO IJsselstein kenbaar heeft gemaakt en geen bevredigend antwoord heeft gehad) wenden tot de NVP.

Bij vermoeden van geweld tegen een kind kan het document: Vertrouwensinspecteur in de Kinderopvang handvatten bieden.

Tevredenheidsonderzoek

Naast de kwaliteitseisen waaraan wij moeten voldoen, vinden wij het belangrijk om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Hierom verzoeken wij de ouders/verzorgers jaarlijks mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Daarnaast verzoeken wij nieuwe ouders en ouders waarvan het contract eindigt om een vragenlijst in te vullen. Al deze onderzoeken worden gedaan via tevreden.nl

Op de locatie pagina's is een banner weergegen met de gemiddelde score van alle onderzoeken van het afgelopen jaar die op de betreffende locatie zijn gedaan. Alle locaties scoren een dikke voldoende en een groot deel van onze locaties zit boven het landelijk gemiddelde. Als u op de banner klikt ziet u uit welke cijfers dit gemiddelde is opgebouwd, de laatste door ouders geschreven reviews en aanvullende informatie.

Hiernaast ziet u een aantal van de laatste reviews die door ouders van de verschillende locaties zijn geschreven bij het invullen van 1 van de onderzoeken (eerste kennismaking, eindevaluatie, jaarlijks KTO). Eind 2014 wordt u weer uitgenodigd om deel te nemen aan ons jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek. De laatste jaren hebben wij ongeveer een 8 gescoord voor het KTO.