Kwaliteit


Toezicht op kwaliteit

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de GGD als toezichthouder in. De GGD voert jaarlijks inspectiebezoeken uit en doet hiervan verslag in een inspectierapport. Door zelf een jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie uit te voeren, brengen we in kaart wat de risico's zijn, hoe we deze kunnen verhelpen en voorkomen, om zo een goede gezondheid en veiligheid van de werknemers en kinderen te kunnen waarborgen.
De actuele GGD rapporten vindt u hiernaast. Eventueel kunt u de rapporten ook vinden in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. U kunt hier zoeken op organisaties in IJsselstein of het registratienummer van uw locatie invoeren. Deze is terug te vinden op onze website bij de betreffende locatie

Klachten

Natuurlijk doen wij er alles aan om klachten te voorkomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Ook potentiële verbeterpunten vernemen wij graag.

Een klacht indienen bij BSO IJsselstein

BSO IJsselstein beschikt over een procedure klachten en meldingen; deze kunt u hiernaast downloaden. Wij stellen het op prijs als u klachten over de opvang doorgeeft aan de vaste pedagogisch medewerker van uw kind. Voor klachten van administratieve of andere aard kunt u contact opnemen met één van onze administratief medewerkers.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kunt u de directeur of de raad van toezicht van BSO IJsselstein benaderen. We gaan ervan uit, dat we met elkaar tot een oplossing kunnen komen.

Externe klachtencommissie

Indien de partijen er dan nog niet uitkomen, kan de klager zijn klacht voorleggen aan de Geschillen Commissie Kinderopvang.

Heeft u als sollicitant een klacht, dan kunt u zich (nadat u de klacht aan BSO IJsselstein kenbaar heeft gemaakt en geen bevredigend antwoord heeft gehad) wenden tot de NVP.

Bij vermoeden van geweld tegen een kind kan het document: Vertrouwensinspecteur in de Kinderopvang handvatten bieden.