Pedagogisch Beleid


Wij bieden opvangmogelijkheden voor alle peuters in IJsselstein op diverse locaties. Om te zorgen dat er duidelijkheid en eenduidigheid is over het beleid is er voor de peuters een pedagogisch beleidsplan ontwikkeld. Daarnaast is er voor zowel de peuterschool als peuterspeelzaal een apart pedagogisch werkplan. Het pedagogisch beleid gaat over alle formele en informele afspraken. Door vanuit één lijn te werken ontstaat er saamhorigheid in het team. Dit biedt de kinderen structuur, duidelijkheid en vertrouwdheid.

Algemene visie

Het algemene doel voor de peuteropvang is kwalitatief hoogwaardige kinderopvang bieden die in de behoefte voorziet van kinderen, ouders en basisscholen. Uitgangspunt is dat de kinderopvang toegankelijk moet zijn voor een zo breed mogelijk publiek.

Wij staan voor het bieden van veiligheid, geborgenheid, uitdaging en gezelligheid. Belangrijk hierbij is de gecreëerde huiselijke omgeving die samen met de zorg en aandacht van de pedagogisch medewerkers het thuisgevoel versterkt.

Bij de begeleiding van de kinderen en in het aanbod aan activiteiten wordt telkens rekening gehouden met de ontwikkelingsfase en de behoefte van het individuele kind. Door kinderen te observeren en veel met hen en hun ouder(s)/verzorger(s) te communiceren, weet de pedagogisch medewerker wat er in een kind omgaat, zodat hij of zij daarop kan inspelen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk aangesloten bij specifieke leeftijdskenmerken van de groep, zoals groei naar zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes.

Pedagogische uitgangpunten

Peuteropvang IJsselstein hanteert de volgende pedagogische uitgangspunten,

  • We bieden een veilige basis voor kinderen, met vaste pedagogisch medewerkers per leeftijdsgroep.
  • Kinderen en pedagogisch medewerkers gaan met respect met elkaar om. Belangrijk hierbij is het respect voor elkaars geloof en levenswijze.
  • We stimuleren de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen.
  • We bieden een omgeving waarin elk kind zich als individu kan ontwikkelen.
  • We stimuleren de creativiteit van de kinderen; niet alleen in het gebruik van materialen, maar juist ook in het omgaan met bepaalde situaties en het oplossen van problemen.
  • We stimuleren het samenwerken van de kinderen onderling.
Pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerker op de peutergroep is gericht bezig met de ontwikkeling van de peuter. Zij zorgt voor een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat en is verantwoordelijk voor het uitdagend inrichten van de ruimte en het aanbieden van passend spelmateriaal. Het kind wordt uitgedaagd tot het leren van nieuwe vaardigheden en er worden groepsactiviteiten aangeboden. De pedagogisch medewerker zorgt voor de nodige rust en regelmaat in de groep. De pedagogisch medewerker volgt het kind, observeert en gaat in op zijn mogelijkheden. Zij heeft een belangrijke signalerende functie ten aanzien van de ontwikkeling van het kind. Bij alles wat de peuter niet zo goed beheerst probeert de pedagogisch medewerker dit te stimuleren.

Contact met ouders

Tussen de pedagogisch medewerker en de ouder is gedurende de peuterperiode goede communicatie noodzakelijk. Ouders zijn voor een kind de sleutelfiguren in hun leven en zijn heel belangrijk voor hun ontwikkeling. De peuteropvang van BSO IJsselstein draagt een steentje bij in deze ontwikkeling.Ze wil met ouders samenwerken om de peuter zo optimaal mogelijke ontwikkelingskansen te bieden. De pedagogisch medewerker informeert de ouder over het wel en wee van hun kind op de groep. Omgekeerd wil de pedagogisch medewerker graag door de ouder op de hoogte gehouden worden van bijzondere gebeurtenissen die het kind meemaakt. Op die manier kan de pedagogisch medewerker hier rekening mee houden in de groep en erop inspelen. Het uitwisselen van dergelijke informatie kan tijdens het halen en brengen. Als er meer tijd nodig is voor een gesprek kan hier een aparte afspraak voor gemaakt worden.

Documentatie

Hierboven zijn de belangrijkste punten uit het pedagogisch beleid voor de peuters beschreven. Jaarlijks wordt het pedagogisch beleid geëvalueerd en waar nodig aangepast.

De gehele tekst van het pedagogisch beleidsplan en de pedagogische werkplannen kunt u hiernaast downloaden.